Stanovy klubu M1800Riders Česká republika

Cíl a účel klubu: Jsme skupina majitelů Suzuki M1800R a M109R včetně verze R2, jejíž kořeny začaly v roce 2009. Scházíme se, protože jsme skvělá parta lidí, která se ráda směje, tráví spolu nezapomenutelné chvíle, vyměňuje si zkušenosti a informace o našich báječných motorkách a vyrábí oblečení i upomínkové předměty. Poznává nové lidi, kteří to vidí podobně. Pořádáme každý rok několik srazů na různých místech České republiky a někdy jezdíme i do zahraničí (evropské srazy a spolupráce s M1800Riders Slovensko). Naše srazy jsou otevřené i pro ne-členy našeho klubu, a to za podmínky, že takový člověk nám nebude zkoušet kazit tu skvělou partu a atmosféru. Nemáš náladu? Zůstaň doma a nebo se připoj k nám. Rádi tě naladíme na naši vlnu.

1. Členství

Členství je založeno na vlastnictví motocyklu značky Suzuki M1800. Všichni členové klubu se zavazují dodržovat pravidla daná těmito stanovami. Drží respekt k ostatním členům i čekatelům klubu a všem motorkářům a lidem obecně.

2. Vedení klubu

Vedení klubu tvoří Prezident klubu a Viceprezident klubu, kteří zastupují klub navenek, vedou jednání s ostatními kluby podobně. Obě tyto funkce jsou voleny hlasem minimálně dvou třetin členů na platné klubové schůzi v tajném hlasování. Prezident i viceprezident provází směřování Klubu a to, co Klub představuje, mají za něj navenek osobní zodpovědnost a garantuje, že bude dohodnutý směr zachováván.

Dále jsou zřízeny tyto čestné funkce
Road Captain – vede vyjížďky klubu, organizuje je, zajišťuje bezpečnost při společných jízdách a koordinaci dopravy včetně sršňů, které vybírá a řídí za jízdy.
Vlajkonoš – jede při společné jízdě vždy třetí za Road Captainem a Prezidentem klubu, s vlajkami klubu.

Všechny pozice vedení klubu M1800Riders Česká republika jsou voleny na období dvou kalendářních let. Následující volba proběhne na platné klubové schůzi před koncem aktuálního období platnosti funkce, pokud Klub nerozhodne jinak.

3. Členská schůze

Členská schůze rozhoduje o činnosti klubu, přijímání nových členů i čekatelů a pozbytí členství, plánování společných akcí dobudoucna, setkání s dalšími kluby apod.

 1. Členská schůze se koná vždy na srazu klubu a je ohlášena předem včetně jejího termínu a plánované agendy
 2. Členská schůze je platná, jestliže se jí účastní nadpoloviční počet aktuálních členů klubu
 3. Členové, kteří se schůze nezúčastnili, respektují rozhodnutí schválené proběhlou členskou schůzí
 4. Hlas lze přenechat členovi přítomnému na schůzi, pokud přenechání dosvědčí další člen (tzv. “proxy”)
 5. Za schválený se považuje bod odsouhlasený nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud není dále ve stanovách určeno jinak
 6. Čekatelé klubu mají právo se účastnit členské schůze, nemají však právo hlasovat nebo se účastnit debaty, nejsou-li k tomu vyzváni
 7. V případě potřeby mohou být čekatelé vyzvání k opuštění schůze, a to na základě návrhu některého z členů
 8. Jednání členské schůze je důvěrné a všichni členové a čekatelé jsou povinni zachovat mlčenlivost o projednávaných věcech

4. Klubové znaky

Pravidla pro nošení a umístění značení „Uznaného značkového klubu

 1. Pravidla umístění a používání klubového značení je závazné a musí být dodržováno
 2. Svolení nosit klubové znaky dává jednohlasným hlasováním platná členská schůze
 3. Jednotné provedení zádové nášivky, dále jen Záda, kruh o maximálním průměru 25 cm. Jediný schválený vzor má ve správě klub
 4. Výrobu Zádových nášivek, národní nášivky a jmenovky zajišťuje výhradně klub prostřednictvím svého Prezidenta
 5. Zádová nášivka je majetkem klubu a členům je propůjčena po uhrazení ceny její výroby
 6. V rámci Zad nesmí být použity přezdívky
 7. Přední část klubového značení tvoří „Ovál“ ve tvaru linky M1800 na pozadí české vlajky a jmenovka s přezdívkou nebo jménem majitele.
 8. Není povoleno značení jakékoli klubové funkce
 9. Má-li člen klubu více motocyklů, používá značení (vestu) jen při jízdě na Suzuki M1800
 10. Pravidla umístění:
  zádová nášivka – střed zad vesty
  národní klubová nášivka (Ovál) – levá horní třetina vesty
  jmenovka – levá horní třetina vesty, pod „Oválem“ bez mezery

5. Pravidla členství

 1. Čekatel osobně požádá na členské schůzi o členství v klubu
 2. Jeden ze členů klubu se stane mentorem čekatele a to do doby získání plného členství
 3. Podmínky přijetí nového člena
  Čekací doba 2 (dva) roky od vyjáření zájmu o členství
  Účast na minimálně dvou národních srazech ročně
  Po dvanácti měsících a odjetých dvou národních srazech čekatel získává právo nosit přední klubový ovál s vlastní jmenovkou
  Po dvou letech a účasti na minimálně čtyřech srazech hlasují členové jednomyslně na platné schůzi o získání členství.
  Členství v Klubu je podmínkou práva použití Zad na motorkářské vestě.
 4. Nečinnost člena – jestliže se člen aktivně neúčastní dění klubu po dobu dvou let, má se za to, že je to důvod k zrušení členství; průběžná komunikace je polehčující okolností a případné omluvení neúčasti je slušnost
  Člen je vyzván vedením klubu ke zdůvodnění své nečinnosti
  V případě, že se odmítne dále podílet na činnosti klubu, je mu odebráno členství
  Ukončení členství v tomto případě schvaluje jednohlasně platná členská schůze
 5. Zrušení členství v klubu – hrubé porušení pravidel členství
  Zrušení členství a tím odebrání práva nosit klubové znaky z důvodu hrubého porušení pravidel členství, se provede na řádně zdůvodněnou žádost člena klubu a to po souhlasu všech zúčastněných členů o projednávání tohoto návrhu
  Člen, jehož členství je navrhováno zrušit, má právo se obhájit před ostatními členy klubu na členské schůzi, zúčastní-li se jí osobně.
  O žádosti zrušení členství tímto způsobem budou mailem informováni všichni členové klubu včetně vylučovaného, včetně stanovení termínu a místa projednání
 6. Ostatní
  Případná potřeba finančních prostředků na činnost klubu, výrobu nášivek, placení poplatků a podobně je na bázi dobrovolnosti členů klubu, případně vyhlašovaných sbírek za konkrétním účelem
  Vedení klubu je dvoučlenné, jména a kontakt jsou vedeny ZDE
  Pokud člen klubu požádá vedení, nebo členskou schůzi o pomoc, schůze návrh projedná a podle možností pomůže.